HUIS COOL BV

Vakhandel kunstschildersmateriaal - inlijstingen

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
De aangerekende prijzen zijn deze die op onze website staan op de dag van de bestelling.
Aanbiedingen zijn geldig voor de periode vermeld op onze website.
De prijzen op de website gelden alleen voor een overeenkomst via de website.
De prijzen in onze winkel kunnen verschillend zijn van die op de website.

Levering

Al onze goederen worden vervoerd vanuit onze magazijnen, op risico en gevaar van de klant, zelfs als deze franco verstuurd worden
Minimale levering: 25.00 €
Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven. Kan een levering niet of niet tijdig doorgaan wegens omstandigheden buiten onze wil (uitputting voorraad, weersomstandigheden, stakingen, …) dan kan geen schadeloosstelling worden geëist door de klant.

Annulering/retour

Elke particuliere klant kan binnen een periode van zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, mededelen dat hij afziet van de aankoop. De klant dient het product in ongeschonden en originele (veiligheids)verpakking terug te sturen. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Huis Cool bvba behoudt zich het recht om terugzendingen te weigeren of slechts gedeeltelijk terug te betalen indien blijkt dat de (veiligheids)verpakkingen zijn geopend of gewijzigd of dat de producten schade hebben opgelopen ten gevolge van een handeling of nalatigheid van de klant.

Verzendingskosten

Voor bestellingen vanaf 100.00 € (inclusief BTW) wordt geen basiskost aangerekend, enkel de eventuele meerkost voor zware en omvangrijke goederen zal in rekening gebracht worden.

Basiskost
- België:

- tot 10kg: 10.00 €
- 10kg tot 30kg: 14.00 €

- Nederland en Luxemburg:

- tot 10kg: 16.00 €
- 10kg tot 30kg: 40.00 €

Meerkost
Voor omvangrijke en zware goederen(o.a. papier, karton) worden de verzendingskosten boven de basiskost steeds in rekening gebracht. Deze zal eerst aan de klant worden medegedeeld. De goederen worden pas opgestuurd na akkoord van de klant.

Eigendomsrecht

De goederen blijven exclusieve eigendom van de firma Huis Cool bvba tot de algehele betaling.

Klachten

Klachten dienen binnen de 8 dagen schriftelijk aan ons te worden overgemaakt.

Betaling

Bestellingen worden pas opgestuurd nadat de betaling op één van onze rekeningen is gestort.

Wanbetaling

Wanbetaling: in geval van ongerechtvaardigde achterstand van betaling zijn de wettelijke intresten van rechtswege verschuldigd vanaf de datum der rekening. Wanneer binnen de termijn van 14 dagen, volgend op de verzending van een ingebrekestelling per post bij aangetekend schrijven, geen redelijk of aanvaardbaar middel van verdediging heeft voortgebracht, zal het bedrag der schuld van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 20% met een minimum van 40 € ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding.

Betwisting

In geval van betwisting zal enkel de handelsrechtbank van Gent bevoegd zijn.